Leveransvillkor

Dataskyddsbeskrivning
Personuppgiftslag (523/1999) 10§ (Finland)
 
1. Registerförare
Anvir Oy/ Allegro Suomi
Muddaisvägen 295
21600 Pargas
Finland
 
2. Kontaktperson i registerärenden
Anu Kiiski
Muddaisvägen 295
21600 Pargas
Finland
Tel. +358 50 537 6560
info@allegrosuomi.fi
 
3. Registrets namn
Allegro Suomen verkkokaupan (allegrosuomi.fi) asiakasrekisteri
 
4. Syftet med personuppgiftsbehandling
Informationen i registret används för skötsel av kundrelationen.
 
5. Registrets datainnehåll
Registret innehåller kundens för- och efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress. Vid behov även personbeteckning, köpdata och eventuell kundrespons.
 
6. Lagenliga informationskällor
Informationen i registret består för det mesta av de uppgifter som lämnas in av den registrerade själv.
 
7. Normalt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte regelmässigt till tredje part. Uppgifter kan utlämnas av motiverad anledning, till exempel för att utarbeta nyhetsbrev.
 
8. Överföring av uppgifter utanför EU och EES
 
Uppgifter överförs inte regelmässigt till länder utanför EU eller EES. Om det behövs kan uppgifter översändas inom i personuppgiftslagen tillåtna gränser. I sådana fall ser den registeransvarige till att personuppgifter behandlas konfidentiellt och att de skydds omsorgsfullt.
 
 
 
9. Principerna för skyddet av registret
 
Uppgifterna i registret förblir konfidentiella. De skyddas med åtkomstkod och lösenord som endast de som arbetar inom kundservicen har tillgång till.
 
Personuppgifter behandlas för den registeransvariges räkning endast av personer som behöver dem för att sköta sina arbetsuppgifter.
 
Vi informerar de vederbörliga myndigheterna och de registrerade om eventuella personuppgiftsincidenter enligt gällande lagstiftning.
 
10. Rätt till insyn
Var och en har rätt att granska uppgifterna om sig själv som har sparats i register. Detta sker genom att kontakta den registeransvarige. Kontaktpersonen är Anu Kiiski (se 11.2.).
 
11. Rätt till rättelse eller radering av en uppgift
Var och en har rätt att begära att en felaktig uppgift i registret korrigeras eller raderas. Begäran om rättelse av en felaktig uppgift ska riktas till kontaktpersonen Anu Kiiski (se 11.2).
I vissa fall kan alla uppgifterna inte raderas. Lagstiftningen kan också kräva att vissa kunduppgifter sparas.
 
12. Den registrerades övriga rättigheter med anknytning till personuppgiftsbehandling
Den registrerade kan när som helst återkalla sitt eventuella samtycke om sina uppgifter i personregistret samt behandlingen av nämnda uppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller dylik direktmarknadsföring.
 
Personuppgifterna förvaras i registret tills vidare.
 
13. Cookies
 
Vår webbplats använder sig av cookies och pixeltaggar. Dessa är små textfiler som skickas mellan webbservern och webbläsaren. Cookies och andra taggar har en viss giltighetstid. När den har löpt ut raderas de av webbläsaren. Vi använder cookies för funktioner och analyser samt målgruppsinriktad marknadsföring.
 
Användaren kan vägra att ta emot cookies genom att aktivera Do Not Track-funktionen i webbläsaren. Hen kan också vägra cookies från tredje part, vilka används för målgruppsinriktad marknadsföring. Närmare information finns i webbläsarens instruktioner.